Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


Visievorming en prestatieafspraken


De Woningwet stelt dat corporaties en gemeenten met elkaar afspraken maken over hun activiteiten (als er gemeentelijk of regionaal woonbeleid ligt). Woningcorporaties dragen zo bij aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. De prestatieafspraken zijn daarvan een uitwerking. Dit kennisdossier bevat informatie over het proces van prestatieafspraken en de manier waarop duurzaamheid hier een plek in kan krijgen.


Praktijkervaringen met de nieuwe cyclus prestatieafspraken

De Woningwet schrijft voor dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties samen prestatieafspraken maken. Dit gebeurt in de praktijk al. ‘Zoals de Woningwet beoogt? beschrijft een aantal van deze praktijkcases. Twee belangrijke lessen: de rol van huurders zet partijen aan tot nadenken en de kwaliteit van de samenwerking bepaalt het eindresultaat.

Lees verder