Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


De participatieladder

De begrippen ‘communicatie’ en ‘participatie’ blijken in de praktijk van planvorming bij woningverbetering nogal door elkaar te lopen. In theorie is er een duidelijk onderscheid. Participatie is de mate waarin de corporatie de huurders invloed geeft. Communicatie is het uitwisselen van informatie.

De Participatieladder is opgebouwd uit zes treden: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen.

Informeren

De onderste treden van de participatieladder begint met informeren en raadplegen. Er is wel sprake van communicatie, maar feitelijk niet van participatie. Het is éénrichting verkeer. Bewoners worden geïnformeerd over de plannen maar hebben geen enkele invloed.
Activiteiten: informeren kan schriftelijk met verschillende soorten media of via het organiseren van informatie bijeenkomsten of allebei.

Raadplegen en adviseren

Bij raadplegen en adviseren moeten de bewoners maar afwachten wat er met hun inbreng wordt gedaan. De verwachtingen dat de inbreng wordt meegenomen zijn bij adviseren hoger dan bij raadplegen. Belangrijk is om hierover bij aanvang van het proces duidelijkheid te geven aan de bewoners. Raadplegen gebeurt vaak achteraf als de plannen al gemaakt zijn. Adviseren vindt vaak voorafgaande aan de planvorming plaats en leidt tot een vorm van bewonersorganisatie. Activiteiten: zowel raadplegen en adviseren kunnen persoonlijk (aan de keukentafel) of aan de hand van bewonersbijeenkomsten.

Coproduceren en meebeslissen

Er is sprake van samenwerking en de corporatie is bereid iets te doen met de inbreng van de bewoners. De corporatie geeft dus een deel van haar beslissingsruimte aan de bewoners. Dat vergt een actieve rol van zowel de corporatie als de bewoners. Het is verstandig om van beide kanten de verwachtingen over en weer uit te spreken en duidelijk te maken dat het geen vrijblijvende activiteiten zijn. Activiteiten: organiseren van bijeenkomsten die de inbreng van de bewoners op een gestructureerde manier boven tafel krijgen.