Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


Duurzaamheid in prestatieafspraken: waar moet u op letten?


Woningcorporaties en gemeenten maken met elkaar afspraken over de activiteiten die zij uitvoeren in hun gemeente. Hebben gemeenten een woonbeleid, dan zijn corporaties verplicht om hierop een bod te doen. Dit bod wordt in een tripartiet overleg tussen corporaties, huurders en gemeente, vastgelegd in prestatieafspraken. De prestatieafspraken bevatten concrete afspraken over wat de corporatie het komende jaar gaat doen. Ze bevatten ook een doorzicht naar de vier jaar daarna.

Het Rijk heeft corporaties en gemeenten gevraagd om in de prestatieafspraken aandacht te besteden aan de vier volkshuisvestelijke prioriteiten, waaronder duurzaamheid.

Lees meer over het opstellen van prestatieafspraken
Bekijk best practices

Visies en beleid

Afspraken en ambities voor de verduurzaming van de (sociale) woningvoorraad zijn opgenomen in verschillende visies en akkoorden. Deze afspraken en ambities kunnen helpen om richting te geven aan de prestatieafspraken voor uw organisatie. Ook nuttig zijn de volgende ontwikkelingen in de markt en voorbeeldprojecten: (klik voor meer informatie)