Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:


Prestatieafspraken nieuwe stijl


Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet op een andere manier samen. Voor een deel van de woningcorporaties geldt dat de relatie met de gemeente al goed was en prima past in de jaarlijks te nemen stappen die ook zijn vastgelegd in de nieuwe woningwet. De relatie met de huurdersorganisaties wordt soms flink opgeschud. De noodzaak om te investeren in een goede relatie is nodig. Transparant en met een open mind met elkaar omgaan is de beste manier om tot goede resultaten te komen.

Kern is dat de maatschappelijke investeringen door corporaties hun verankering krijgen in het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. De bijdrage van de corporatie aan dit beleid komt in samenwerking tussen corporatie, gemeente en huurdersorganisatie tot stand. Daartoe doet de corporatie op basis van haar inzichten en bedrijfsvoering een voorstel van haar (redelijke) bijdrage aan de gemeente (het bod). Dit bod gaat vergezeld van een financiële onderbouwing met zicht op de investeringsruimte die de corporatie heeft.

Een succesvolle samenwerking vraagt van de gemeente dat zij concrete en realiseerbare doelen stelt in haar volkshuisvestingsbeleid. Het vraagt van de huurdersorganisaties dat ze positief kritisch meedenken aan het vaststellen van de doelen van het huisvestingsbeleid van de gemeente en de bijdrage van de corporatie hieraan. De corporatie moet haar bijdrage goed onderbouwen door inzicht te geven aan de informatie die ten grondslag ligt aan de keuze die worden gemaakt. De huurders krijgen net als de gemeente het recht om informatie bij de corporaties op te vragen.

De Woningwet geeft wel de procedure aan voor de lokale samenwerking, maar stelt hieraan verder geen vormvereisten. De jaarlijkse cyclus ziet er in het kort als volgt uit:

Stap 1:
De gemeente stelt volkshuisvestingsbeleid op. Dit kan in verschillende vormen zoals een woonplan, woonvisie of woonagenda. Zelfs een beknopte uitgangspunten notitie kan deze functie vervullen. Het opstellen van beleid is van belang omdat de corporaties naar redelijkheid hier een bijdrage aan moeten leveren.

Stap 2:
De corporatie is verplicht een “bod” uit te brengen als er beleid is. Dit mag gezamenlijk met de collega corporatie(s) die actief zijn in dezelfde gemeente. Dit “bod” is een activiteitenoverzicht waarin de corporatie(s) duidelijk maken wat hun bijdrage is aan het volkshuisvestingsbeleid. Het bod moet concreet zijn voor het komende jaar en geeft een doorkijk voor de vier jaar daarna. Het bod wordt jaarlijks herijkt. De corporatie overlegt met haar huurdersorganisatie(s) over de inhoud van het bod. Het bod dient door de corporatie voor 1 juli naar de gemeente en huurdersorganisatie te zijn gestuurd met de uitnodiging om prestatieafspraken te maken.

Stap 3:
De drie partijen gaan op basis van het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente met elkaar in overleg om te komen tot prestatieafspraken. Dit moet afgerond zijn voor 15 december. Voor die dag dient de corporatie de prestatieafspraken met de prognose-informatie naar de Minister te hebben gestuurd.

Stap 4:
In mei van het daaropvolgende jaar gaan de corporatie, huurdersorganisatie en gemeente met elkaar in overleg over de uitvoering van de afspraken van het voorgaande jaar.

De cyclus: Van Woonvisie tot prestatieafspraken

Companen heeft in opdracht van het ministerie van BZK en in samenwerking met Aedes, VNG en de Woonbond de handreiking prestatieafspraken ‘Samenwerken volgens de Woningwet 2015’ opgesteld. Deze handreiking helpt om binnen de kaders van de Woningwet richting te geven aan dit lokale samenwerkingsproces. De handreiking beschrijft het proces in de vorm van een cyclus, rondom het maken van prestatieafspraken: van het opstellen van de gemeentelijke Woonvisie tot de verantwoording.

Wilt u weten over hoe u duurzaamheid een goede plek kan geven in prestatieafspraken? Neem contact op met een van de energieambassadeurs van “Huren Met Energie’.