Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Energieprestatievergoeding voor gas: wel of geen goed idee?

Op 1 september 2016 trad de wet over de energieprestatievergoeding (EPV) in werking. Sindsdien mogen corporaties die hun woningen tot (bijna) nul-op-de-meter renoveren, een energieprestatievergoeding van hun huurders vragen. Minister Blok overweegt deze vergoeding ook voor goed geïsoleerde woningen met een aansluiting op aardgas toepasbaar te maken, mits ze dusdanig veel duurzame energie opwekken dat er elektriciteit terugvloeit naar het net en zo het verbruik van aardgas wordt gecompenseerd.

De Energieprestatievergoeding (EPV) is een maandelijkse vergoeding die corporaties aan hun huurders in rekening mogen brengen als zij de woning duurzaam renoveren. Dit betekent dat de aanwezige energielevering en de aangebrachte energiebesparende voorzieningen, zoals zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen, de woning tot nul-op-de-meter (NOM) transformeren.

Vergoeding

Met de vergoeding die corporaties vragen, kunnen corporaties een deel van hun investeringen terugverdienen. Tegelijkertijd worden huurders beschermd tegen te hoge vergoedingen die zij voor de geleverde energie aan hun verhuurders moeten betalen. Over de hoogte van de vergoeding moeten de verhuurder en de huurder het eens worden. De EPV wordt in rekening gebracht naast de huurprijs en de servicekosten.

Energieakkoord

In het Energieakkoord is afgesproken dat de sociale huurwoningen van woningbouwcorporaties in Nederland in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Daarnaast is er de ambitie dat de gebouwde omgeving in 2035 energieneutraal is. Om dat te bereiken zijn op grote schaal renovaties van woningen nodig. De wet is daarmee ook een stimulans voor innovatie en werkgelegenheid in de bouw.

Aardgas

Op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer werkt minister Blok nog aan een regeling om de woonlasten te borgen. Deze regeling biedt huurders de garantie dat hun totale woonlasten niet of beperkt omhoog gaan. Daarnaast startte de minister een consultatie om de EPV ook toepasbaar te maken voor woningen met aan aansluiting op aardgas. Voorwaarde is dat de woningen zoveel energie opwekken, dat dit terugvloeit naar het net. Op deze manier wordt het gebruik van aardgas gecompenseerd. Voorstanders verwachten dat hiermee de businesscase goedkoper kan uitpakken, waardoor meer verhuurders tot NOM-renovaties zullen overgaan. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om bij renovatie het gasnet nog een aantal jaar te behouden, wat voordeliger is.

Tegenstander

Het programma Stroomversnelling is echter tegen het openstellen van een EPV voor woningen met een gasaansluiting. De EPV is bedacht door Energiesprong met als doel een businesscase te ontwikkelen voor de technologieën die zonder ondersteuning van fossiele brandstoffen werken. De EPV is hiermee een middel om innovatie uit te lokken om de energietransitie naar een energieneutrale omgeving mogelijk te maken. Volgens Stroomversnelling betekent het openstellen van de EPV voor gas de doodsteek voor de innovatie, omdat de bouwsector hierdoor terug kan pakken op oude technieken. Gasoplossingen zijn echter vooralsnog goedkoper, waardoor de kans bestaat dat ‘marktwerking’ massaal leidt tot een oplossing die wellicht niet in het voordeel werkt van de energietransitie.

Blue Gen

Volgens minister Blok levert een NOM-woning met gasaansluiting ook grote energiebesparing op en is het aan de markt om uit te zoeken welke oplossing het beste, slimste of goedkoopste is. De wet biedt immers mogelijkheid voor meerdere oplossingsrichtingen. Bovendien zou het concurrentie onder bouwbedrijven stimuleren en ruimte bieden voor innovatieve oplossingen. De Bleu Gen brandstofcel is zo’n innovatieve ontwikkeling die gas gebruikt om van waterstof elektriciteit en restwarmte te maken. Deze technologie is bruikbaar op locaties waar onvoldoende elektriciteit wordt opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen. De brandstofcellen zetten tot wel 60 procent van de energie in het aardgas om in elektriciteit. De restwarmte is lokaal bruikbaar voor het verwarmen van douche- en kraanwater. Samengevat: de techniek van Blue Gen staat voor een hoog gecombineerd rendement en een relatief lage CO2-uitstoot. De brandstofcellen zijn bovendien flexibel inzetbaar. Op Ameland zijn inmiddels verschillende brandstofcellen geïnstalleerd. Ook de Utrechtse corporatie Bo-Ex heeft bij een van zijn huurders een Bleu Gen brandstofcel geplaatst als onderdeel van het Europese onderzoeksproject Enefield.

Of de EPV innovatie voor gas in de weg staat, ligt dus genuanceerd. Gasaansluitingen maken de businesscase aantrekkelijker en het gebruik van de brandstofcel mogelijk. Tegelijkertijd wordt ook teruggegrepen op oude technieken die minder gericht zijn op het ontmoedigen van fossiele bronnen. Als de EPV voor gas wordt opengesteld, doet minister Blok er in elk geval goed aan om dit alleen voor een korte termijn mogelijk te maken, zodat de bouwers de energietransitie niet uit het oog verliezen.Volg Huren met Energie op twitter