Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Regionale workshops over het Energiestuur


Op initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.NL) en in samenwerking met de Energieambassadeurs is er een digitaal hulpmiddel gemaakt om energie beter te integreren binnen het strategische voorraadbeheer van corporaties: het Energiestuur. Dit product is nu gereed en wordt in minimaal vijf regionale workshops verspreid over het hele land toegelicht. De deelnemers gaan hierbij ook zelf aan de slag. Op verzoek van de regio kunnen tijdens de workshop ook de wijzigingen van de STEP en de FEH-regelingen aan bod komen.

Hulpmiddel

Stel, je wilt als portefeuillemanager nadrukkelijker gaan sturen op het thema energie. Hoe pak je dat dan aan? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft voor dit doel door W/E adviseurs een digitaal hulpmiddel voor corporaties laten ontwikkelen: ‘Het Energiestuur’.

Corporaties als regisseur

Corporaties, met 2,4 miljoen woningen in beheer, spelen een belangrijke rol in de gewenste verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Nederland. Het energieakkoord, het huurconvenant en lokale prestatieafspraken geven weliswaar richtinggevende kaders aan, het daadwerkelijk regisseren van de energiebesparing ligt primair bij de corporaties.

Geen sinecure

En dat blijkt nog steeds geen sinecure… Hoe komt dat eigenlijk? In het ontwikkelproces van het Energiestuur is hier met een klankbordgroep van experts uit de corporatiesector op ingezoomd. Als een van de belangrijkste oorzaken wordt het ontbreken van juiste data over het vastgoed aangewezen. Daarnaast is verduurzaming nog té vaak een separate bezigheid van enkelingen in plaats van een integraal onderdeel van de primaire processen.

Integraal onderdeel portefeuillemanagement

Dat werd dan ook het uitgangspunt van het Energiestuur: energie als integraal onderdeel van portefeuillemanagement (oftewel strategisch voorraadbeleid). Het Energiestuur verdeelt het integratieproces in zes overzichtelijke fases: definieer, analyseer, ambieer, simuleer, implementeer en evalueer. Per fase geeft het Energiestuur achtergrondinformatie en concrete aanknopingspunten voor uitvoering in de praktijk. Het hulpmiddel geeft state-of-the-artkennis en verwijzingen naar documenten en voorbeelden, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Interesse?

Zodra de data en locaties bekend zijn, kunt u zich opgeven voor deze workshops. RVO.NL organiseert de workshops in samenwerking met de Energieambassadeurs van Huren met Energie.
Het Energiestuur is kosteloos voor corporaties en verkrijgbaar bij RVO.NL, Platform31 en W/E adviseurs.


Volg Huren met Energie op twitter