Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Wijzigingen STEP-regeling vanaf 1 september van kracht

De STEP-regeling (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector) is veranderd. Vanaf 1 september is een aantal wijzigingen van kracht. Zo is er voortaan een verklaring nodig dat de woning fysiek is opgenomen, de directeurbestuurder moet verklaren dat de corporatie conform de regeling gehandeld heeft en er moet een overzicht komen met de te treffen maatregelen.

Het ministerie van BZK stelt zich op het standpunt, dat de oude aanvragen ingetrokken moeten worden vanwege de vele feitelijk geconstateerde onjuistheden bij afgemelde labels. De corporatie kan vanaf 1 september de aanvraag dan opnieuw indienen volgens de gewijzigde regeling. Corporaties mogen zelf beslissen of ze de oude aanvragen wel of niet intrekken. Het is ook mogelijk om delen van een subsidievraag in te trekken. Intrekken kan tot 2 november van dit jaar.

Het niet intrekken van de aanvraag heeft tot gevolg dat RVO een volledige controle gaat uitvoeren. De ervaring heeft geleerd, dat deze streng is. Het risico bestaat dat de aanvraag alsnog wordt afgewezen of dat de subsidie niet wordt uitgekeerd. Mocht er sprake zijn van het opzettelijk aanleveren van onjuiste informatie dan doet RVO aangifte bij het Openbaar Ministerie. Het wel intrekken levert de nodige administratieve rompslomp op.

Als de energiebesparende maatregelen al zijn uitgevoerd, wordt het moeilijk om de aanvraag in te trekken. Aedes is over deze situatie nog in onderhandeling met het ministerie van BZK. Het voorlopig advies is: wacht op nadere informatie en trek de aanvraag voorlopig niet in

Eerder afgewezen aanvragen konden tot op heden niet weer opnieuw ingediend worden. Vanaf 1 september is dit wel weer mogelijk.

Advies en informatie nodig over het al dan niet opnieuw aanvragen van een STEP-subsidie? Bel een van de energieambassadeurs.


Lees hier de volledige tekst van wijzigingen.


Volg Huren met Energie op twitter