Heldere doelstellingen voor concreet energiebeleid

Interview Hans Kröger over de inspiratiesessie duurzame corporaties

Woningcorporaties werken intensief aan de realisatie van energiebesparende maatregelen op weg naar ‘Label B in 2020’ en tegelijkertijd zoeken zij naar manieren om de ‘nieuwe’ duurzaamheid ‘CO2 neutraal 2050’ vorm te geven. De inspiratiesessie van Huren met Energie helpt woningcorporaties met het formuleren van heldere doelen en het concretiseren van het thema duurzaamheid. Naar aanleiding daarvan stelden we een aantal vragen aan Hans Kröger, directeur/bestuurder van woningstichting Het Grootslag.

Jullie gaan label B eind 2020 halen. Hoe hebben jullie dat gedaan?

“Toen het convenant getekend werd stond ons bezit er al goed bij om de doelstelling te halen. Alle woningen waren al voorzien van isolatieglas en HR-combi ketels. Verder waren er al veel dakrenovaties begroot waarbij we direct een optimaal isolatiepakket aanbrengen. Daarbij brengen we op dit moment veel pv-panelen aan op daken die al goed geïsoleerd zijn. Al deze zaken zorgen ervoor dat we, zonder no-regret investeringen, de doelstelling halen. Voor de woningen waar de daken nog niet geïsoleerd zijn kunnen we nu al verder voorruit kijken en bepalen wat we daarmee doen in het licht van 2050.”

Wat zijn voor Het Grootslag de grootste uitdagingen op korte en lange termijn op het gebied van verduurzaming en hoe gaan jullie hiermee om?

“Grootste uitdaging is om heldere doelstellingen te bepalen. Er worden in Nederland momenteel voor relatief weinig geld woningen energieneutraal gemaakt. Onder andere met gebruikmaking van zonne-energie. Dit levert echter niet per se energiezuinige woningen op. De doelstelling van Aedes naar CO2-neutraal gaat daarin veel verder. Dan heb je nog de NOM-normen die wel zeer energiezuinige woningen opleveren maar ook veel investeringscapaciteit vragen. De verwachting is dat de ontwikkelingen de komende jaren elkaar snel opvolgen. Zowel op het gebied van regelgeving als nieuwe technische mogelijkheden. Dit zal maken dat de doelstellingen de komende jaren regelmatig bijgesteld moeten worden. De grootste uitdaging is dus bepalen met welk doel we nu investeren en het beleid zo dynamisch maken dat bijstelling daarvan eenvoudig te doen is. No-regret maatregelen voorkomen is een bijkomende uitdaging.”

Jullie hebben tijdens een ‘heisessie’ met de Raad voor Commissarissen de inspiratiesessie ‘duurzame corporaties’ van Huren met Energie gevolgd. Op welke manier heeft dat de Raad en de werkorganisatie van Het Grootslag geholpen om duurzaamheid (nog meer) op jullie agenda te krijgen? Tot welke bruikbare inzichten en ideeën heeft dat geleid?

“We hebben bereikt dat we samen hetzelfde denken over het begrip ‘duurzaamheid’. Het is een containerbegrip, maar wat verstaan we er onder? Dus draagvlak over duurzaamheid. Dat duurzaamheid niet alleen over energiebesparing gaat en verlaging van kosten gaat voor onze huurders. Het is heel mooi als woningen energiezuinig worden gemaakt waardoor er weinig tot geen CO2-productie meer is. Als daardoor door sloop en productie van nieuwe materialen stoffen aan het milieu worden toegevoegd, die natuur niet eenvoudig zelf kan verwerken, creëer je alsnog een milieuprobleem. Circulair bouwen en renoveren is dus ook een belangrijke doelstelling. Dus materiaal keuzes, gebruik van materialen, auto’s etc. zijn ook van belang. We doen in september ook een vergelijkbare sessie met onze medewerkers en bestuursleden van de huurdersvereniging. Daarna gaan we onze visie opstellen. Die willen we in het eerste kwartaal 2018 gaan presenteren. Nogmaals, deze gaat verder dan alleen het verlagen van energieverbruik etc.”

Wat is volgens u voor de corporatiesector de grootste uitdaging om de doelstelling 2020 (label B) en CO2-neutraal in 2050 te halen?

“Beide zijn enorme doelstellingen voor de sector als geheel. De uitdagingen kunnen per corporatie echter enorm verschillen. Omdat wij bijvoorbeeld veel grondgebonden woningen hebben kunnen we veel doen met pv-panelen om onze doelstelling voor 2020 te halen. Stedelijke corporaties met veel hoogbouw kunnen daar minder gebruik van maken. Voor de doelstelling voor 2050 is er voor hen daarentegen veel mogelijk op het gebied van warmtenetten. Wij zullen de oplossing juist veel moeten zoeken in all-electric oplossingen die vooralsnog veel duurder zijn.”

Welke vraag heb ik niet gesteld waarvan je had gewild dat ik dat wel had gedaan?

“Geen specifieke vraag, maar wil graag benadrukken dat we nog wel een lange weg te gaan hebben. Het is wel een mooie uitdaging. Misschien moeten we samen (overheid en sector) nadenken over de gehele woningvoorraad. Want wij verkopen als sector nu woningen, die een lage EI-waarde hebben. Dat kost de overheid geld, belastingaftrek en op termijn wellicht ook weer geld door duurzaamheidssubsidies. Misschien afschaffen verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting voor DAEB-woningen. Deze gelden deels als huurverlaging in te zetten en grotendeels als ‘verplichte’ investering in het kader van duurzaamheid, CO2 energieneutraal. Dan als tegenprestatie dat we alleen nog maar woningen verkopen die energieneutraal zijn. Want alleen samen en met beleid bereiken we echter resultaten, dat is wel duidelijk geworden tijdens de sessie. Om het te houden bij de kabinetsformatie, kiezen we voor voortgang in centimeters of voor meters. Bij dit laatste hebben we elkaar hard nodig en moeten we anders gaan denken. Wij willen voor meters gaan, maar dan wel met een gezamenlijke doelstelling en ondersteuning zoals hierboven is beschreven.”

Wilt u meer weten over de inspiratiesessie duurzame corporaties van Huren met Energie? Bekijk de folder of meld u direct aan via j.mennen@hurenmetenergie.nl.

Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:Volg Huren met Energie op twitter