Naar CO2-neutraal: hoe dan?

Energetische verbetering van woningen wisselende agendering

Blog Anouk Corèl, Platform31

De energetische verbetering van woningen mocht de afgelopen jaren van een wisselende urgentie genieten. Na het tekenen van het energieakkoord voor duurzame groei in september 2013 – waarin corporaties afspraken om naar gemiddeld label B in 2020 te gaan – zorgde de verhuurdersheffing, de parlementaire enquête en reorganisaties ervoor dat de focus van corporaties vooral naar binnen gekeerd was. Toch waren er in die periode ook corporaties bereid hun nek uit te steken en werden belangrijke mijlpalen gezet, zoals de ontwikkeling van de eerste Nul-op-de-Meterwoningen.

Het vaststellen van de nieuwe woningwet in 2015 zorgde voor rust en helderheid. De urgentie voor duurzaamheid nam vanaf begin 2016 weer toe. Dit als gevolg van de financiële ruimte die ontstond door de gewijzigde verdisconteringsvoet en de uitgevoerde reorganisaties. Dit werd nog eens versterkt door de prestatieafspraken. Daarin benoemde het Rijk duurzaamheid als een van de vijf prioriteiten. De EnergieAgenda van minister Kamp uit december 2016 zette vervolgens de koers neer; Nederland werkt toe naar een CO2-arme bebouwde omgeving in 2050.

De corporatiesector stelde in Aedes-verband de ambitie vast om te werken naar een energieneutrale energievoorziening in 2050. Om de leden daarbij te ondersteunen ontwikkelde Aedes een routekaart CO2-neutraal waarin corporaties hun bezit kunnen onderverdelen in vier verschillende vastgoedscenario’s.

Tegelijkertijd staat ook de wereld rondom de corporaties niet stil. Gemeenten werken in de ‘Green Deal – Aardgasvrije wijken’ hard aan strategieën om wijken aardgasvrij te maken. Parallel daaraan worden op regionaal niveau energiestrategieën ontwikkeld. Kortom; er is veel energie op de been om het energieverbruik te verminderen en te verduurzamen. De ambities zijn hoog.

Schaken op meerdere borden

Nu is het zaak dat ambities worden omgezet naar handelingsperspectief. Dit vraagt van corporaties om te schaken op meerdere borden. De twee belangrijkste noem ik hieronder:

  1. Het concreet maken van de regionale of gemeentelijke energietransitie. De energiestrategieën die gemeenten en regio’s ontwikkelen geven nog geen antwoord op de vraag; hoe dan? Wat wordt de volgende stap en wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid? Dit moet de komende tijd verder geconcretiseerd worden, waarbij de corporaties belangrijke speler zijn.
  2. Aan de slag: de routekaart van Aedes ondersteunt corporaties om hun bezit onder te verdelen in vier verschillende ontwikkelscenario’s. Ook na het invullen van deze stap, geldt de vraag; hoe dan? Welk bezit kan je nu al aanpakken? Met welk bezit kan je beter nog even wachten? Moeten we nog wel blijven werken via het MJOP? Welke ontwikkelconcepten zijn geschikt? En hoe zorgen we voor voldoende slagkracht binnen de organisatie?

Hoe dan?

Kortom: een programma dat gericht is op ambitieverhoging is niet meer nodig. Het is nu vooral zaak dat partijen hun ambitie omzetten in handelen. Platform31 blijft de corporaties hierin ondersteunen. Niet meer met het programma Huren met Energie. Hoe dan wel? Via projecten rondom hoogbouw, warmtenetten, circulair aanbesteden en de regionale energietransitie. Houd dus onze website in de gaten.

Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Anouk Corel
Anouk Corèl