Omarming nieuwe technieken voor verduurzaming

“Zorg dat je de context helder hebt (The Natural Step) en dat je alle condities creëert. Financiële kaders, menukaart, omarming van nieuwe technieken en een routekaart op portefeuilleniveau en op complexniveau. Op die manier krijg je de organisatie mee bij verduurzaming”, zegt Rob Bogaarts, district manager bij Woonbedrijf. Hij deelde zijn ervaringen van de afgelopen jaren met EnergieAmbassadeur Peter Linders.

Jullie hebben aangegeven dat de huidige vastgoed strategie binnen Woonbedrijf onvoldoende versnelling geeft naar een CO2 neutraal vastgoed in 2050. Waar liggen de drempels en wat hebben jullie nodig van de overige stakeholders om tot de juiste versnelling te komen?
De genoemde drempels liggen niet op de organisatie van die versnelling, bijvoorbeeld als het gaat om financiële ruimte, technische hulp, beschikbare renovatieconcepten of een menukaart. De belemmeringen gaan meer over de keuze om te gaan renoveren op de ‘natuurlijke momenten’. Die momenten zijn van belang omdat we anders ook een hele hoop verspilling gaan veroorzaken. Het dat is helemaal niet duurzaam. Een andere belemmering is het korte termijn denken: het najagen van labels ten behoeve van scores lijkt belangrijker te zijn, in ieder geval op bestuurlijk niveau, dan consequent en congruent duurzaamheid toepassen. En daarmee, in de komende dertig jaar, goed doordacht te werken aan het strategische lange termijn doelen voor 2050. En dan nog een belemmering: elke gemeente zou een visie moeten hebben over hoe van het gas te geraken. Welke wijken worden gasnetwerk vrij? Waar gaan we werken met restwarmte? Dat soort vragen. Afhankelijk daarvan kunnen we dan woningen inpluggen op het toekomstige netwerk in de desbetreffende wijk. En dan noem ik nog één laatste belemmering: de vaart der innovaties of in ieder geval het gevoel dat dat niet snel genoeg gaat, niet snel genoeg aangepast kan worden. Dat heeft ook voor een deel met de visie van de gemeente te maken.

Hoe breed steken jullie de route naar een CO2-neutraal vastgoed in? Ook gezien jullie aanpak rondom het thema circulariteit?
We maken als corporatie onderscheid tussen drie CO2-stromen. 1) CO2 als gevolg van gebouw gebonden energie, 2) CO2 als gevolg van huishoudelijk gebruik van energie en 3) CO2 als gevolg van de materialisatie. De eerste en de derde zijn door ons 100% beïnvloedbaar, de tweede veel minder natuurlijk. De laatste, dus het materialisatiedeel, is de basis van ons denken over Circulair Woonbedrijf. Dat houdt in dat onze instroom én uitstroom van materialen binnen 10 jaar nagenoeg circulair is.

Wat verwachten jullie van toekomstige innovaties die inpasbaar zijn in de route naar een CO2 neutraal vastgoed in 2050? En kennen jullie daar goede voorbeelden van?
Zoals net al aangegeven denk ik dat de innovaties niet snel genoeg gaan. Innovaties op installaties, op materialisatie en op ontwerp zijn van erg groot belang. Voorbeelden te over, zoals nu onlangs iWell, Powernest, Werkstatt, Isovlas, hybride installaties van Ecolution, Isovlas, FITS4E, Compensatiesteen, et cetera. Wij proberen deze innovaties te omarmen. En door ze te begeleiden en via een proefproject ook een kans te bieden.

Hoe neem je een hele organisatie mee bij een energieverduurzaming? En waar begin je?
Zorgen dat je de context helder hebt (The Natural Step) en dat je alle condities creëert. Denk hierbij aan duidelijke financiële kaders, menukaart, omarming van nieuwe technieken en een routekaart op portefeuilleniveau en op complexniveau.

Waarin heeft het programma Huren met Energie meerwaarde gehad?
Huren met Energie heeft ons geholpen (en wij hen) om de context van duurzaamheid te duiden bij veel corporaties. Dat hebben wij nodig om verbreding te vinden om zo gezamenlijk op te trekken richting leveranciers, Aedes, Ministeries, en andere partijen.

Achtergrond

De afgelopen jaren gingen woningcorporaties intensief aan de slag met duurzaamheidsopgaven. Veel corporaties kregen daarbij ondersteuning vanuit het programma Huren met Energie. Samen met een aantal corporaties en de EnergieAmbassadeurs kijken we terug op de inspanningen en behaalde resultaten op hun weg naar een CO2-neutrale toekomst. Hierover publiceren we korte interviews op Huren met Energie. Begin 2018 publiceren we een bundeling van deze ervaringen.

Contact

Meer informatie over het programma Huren met Energie:

Rob Bogaarts
Rob Bogaarts